Årsmötet kommer hållas i tränings avdelningen i dojangen som det ser ut nu, vi tittar på alternativa lösningar som ex online möte.

Hör gärna av er om ni vill lägga till eller ändra något i vårat protokoll.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmöte Lidköpings kampsports IF datum 2021-01-17

Plats: Föreningslokalen Sockerbruksgatan 3, 531 40 Lidköping

Närvarande:

§ 1 Mötets öppnande

 • Föreningens ordförande Linus Ekelund hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande

 • Årsmötet beslutar att välja xx till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

 • Årsmötet beslutar att välja xx till mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

 • Årsmötet beslutade att välja xx att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordningen

 • Årsmötet beslutade att kring dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

 • Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

 • Årsmötet beslutar om årsmötet enligt stadgarna har behörigen utlyst

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.
 • Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

 • Revisorsberättelse presenteras för årsmötet Årsmötet beslutade att

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet

 • Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 2020 och 2021(då detta inte gjorts åren innan måste tidigare år och kommande år godkännas)

§ 11 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

 • Årsmötet beslutar att Årsavgiften för medlem är xxx kr

§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 • motioner och förslag diskuteras

§ 13 Val av ordförande

 • Valberedningen presenterar sitt förslag till ordförande
 • Årsmötet beslutade att välja xx till ordförande

§ 15 Val av övriga ledamöter

Valberedningen presenterar sitt förslag till övriga ledamöter

Årsmötet beslutadar att välja xx välja xx

§ 17 Val av ersättare

 • Valberedningen presenterade sitt förslag till ersättare
 • Årsmötet beslutade att välja xx till ersättare

§ 18 Val av revisor

Valberedningen presenterar sitt förslag till revisor

Årsmötet beslutar att välja xx till revisor/er

§ 19 Val av valberedning

 • Förslaget till valberedning presenterades
 • Årsmötet beslutade att välja xx att ingå i valberedningen välja xx att ingå i valberedningen

§ 20 Mötets avslutas

 • Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Mötets ordförande Sekreterare

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Justeras Justeras

Namnförtydligande: Namnförtydligande: